Friday, July 24, 2015

အၾကည့္ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္

အၾကည့္ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္
-----------------------------------------
I saw you ogling the woman in the red dress!
မင္း အနီေရာင္ ၀တ္စုံနဲအမ်ိဳးသမီးကုိ ငမ္း ေနတာ ငါေတြ႔ခဲ့တယ္။
1. See = ျမင္သည္။ (USE EYES )
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးဘ၀က ဆုိခဲ့သလုိ...... I can see with my eyes.
(မ်က္စိကုိ အသုံးျပဳျပီး ျမင္တာ )
Turn the light on so I can see.
"I can see you!"
2 .look /lʊk/ verb ၾကည့္သည္ ၊ ရႈႈသည္။ ( SEE )
[ I ] to direct your eyes in order to see
(ေကာင္းတဲ့ မ်က္လုံးရိွေတာ့ ျမင္တယ္.( see ) .. ထုိအရာေတြကုိ ေသခ်ာၾကည့္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေသခ်ာ တစ္ခုခုကုိ ၾကည့္ေတာ့ Look ( at )
Look! There's grandma.
They looked at the picture and laughed.
3. watch /wɒtʃ/ /wɑtʃ/ verb - ၾကည႔္္သည္ ။ ရႈစားသည္။ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ( LOOK AT )
to look at something for a period of time, especially something that is changing or moving
ဥပမာ...
- ေကာင္းတဲ့မ်က္လုံးရိွေတာ့ TVကုိ ျမင္ရတယ္.. ( see )
- TV ကုိ ၾကည့္လုိက္တယ္.. Look (at)
- TV ေပၚက လႈပ္ရွားမႈေတြ ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ရႈ႕ခံစား ၊ watch TV.
4. observe /əbzɜv/ /-zɝv/ verb [ T ] ၾကည့္သည္ ၊ ေလ့လာသည္ ၊ သတိျပဳမိသည္ ၊ ေစာင့္ၾကည့့္သည္။ WATCH
to watch carefully the way something happens or the way someone does something, especially in order to learn more about it
ဒီအဆင့္မွာ ၾကေတာ့ ေသခ်ာ အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာ တဲ့ သေဘာပါ
ဒါေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သတိထားမႈ အားေကာင္းတာမ်ိဳး ...
တရားရွာ ကုိယ္မွာေတြ႕ ဆုိသလုိ..... မိမိကုိယ္.....မိမိ သတိျပဳ..ၾကည့္ ( မွတ္ ) တဲ့သေဘာမုိ႔ Observe - လုိက္နာတယ္.. ေစာင့္ထိန္းတယ္.သီလ ေဆာင့္တယ္ စသည္ျဖင့္ သုံးပါတယ္။
5.A. glance /glɑn t s/ /glæn t s/ verb ဖ်တ္ခနဲ႕ ၾကည္တယ္. LOOK
[ I usually + adverb or preposition ] to give a quick short look
She glanced at the car.
Glance .. at/around/ round / up/ over/ through/
B - မ်က္စိတစ္ခ်က္ ေ၀႔ၾကည့္တယ္.. ( Scan သေဘာမ်ိဳး )
6. gaze /geɪz/ verb စူးစုိက္၍ၾကည့္သည္၊ ေငးၾကည့္သည္ [ I usually + adv/prep ]
to look at something or someone for a long time
He gazed at her, his eyes full of longing.
She gazed in admiration at his broad, muscular shoulders.
She was gazing out the window, rocking rhythmically to and fro.
The women sitting opposite us were gazing admiringly at baby Joe.
- အထူးသျဖင့္ အံျသ၊ အားက် ၊ ေတြးေတာ့ ရင္း ေငးၾကည့္တာမ်ိဳး..
7. ogle /əʊ.gl ̩/ /oʊ-/ verb [ I or T ] - ....ငမ္းတာ..
( ၾကာပစ္သည္၊ ၾကာ .ၾကည့္ၾကည့္ )
to look at someone with obvious sexual interest
I saw you ogling the woman in the red dress!
မင္း အနီေရာင္ ၀တ္စုံနဲအမ်ိဳးသမီးကုိ ငမ္း ေနတာ ငါေတြ႔တယ္။
- တစ္ခုမွတ္ပါ... အက်ီၤ အျဖဴနဲ႕ ..- ျမန္မာ အေတြးအရ .. with လုိ႔ ေရးမိခ်င္စရာပါ
in နဲ႔ ေရးရပါတယ္။
in /ɪn/ preposition WEARING
--------------------------------------
Do you recognize that man in the grey suit?
Pat can't resist men in uniform.
You look nice in green smile emoticon green clothes) .
The photograph showed local people in national costume.
8.stare /steə r / /ster/ verb စုိက္ၾကည့္သည္။ [ I or T ]
Don't stare at people like that, it's rude.
- အဲ့လုိ စုိက္မၾကည့္နဲ႕ ၊ရုိင္းတယ္။
9. behold verb [ T ] ရႈ႔သည္ ။ ျမင္သည္ ( old use )
to see or look at
The new bridge is an incredible sight to behold.
ကုိးတန္းမွာ သင္ခဲ့ရေသာ- The Rainbow ကဗ်ာထဲမွာ.
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky.
လုိ႔သုံးထားတာ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ...မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာတာမ်ိဳးကုိ ၾကည့္ပါ ၊ ရႈပါ ဆုိတဲ့ ( imperative ) သေဘာမွလဲ သုံးတပါတယ္.( ေရွး အသုံး အဂၤလိပ္စာပါ )
- Beauty is in the eye of beholder. လုိ႔ လည္း ဆုိၾကတယ္။
10. eye verb [ T ] eyeing or US ALSO eying ,
to look at someone or something with interest
- စိတ္၀င္တစားၾကည့္သည္.
I could see her eyeing my lunch.
She eyed me warily.
- I'm all ears. ကုိယ္ အေသအခ်ာ နားစုိက္ေထာင္ေနပါတယ္။
ပုံစံမ်ိဳး.. be all eyes.. ဆုိတဲ့ (idiom ) လည္းရိွပါတယ္။
We were all eyes as the Princess emerged from the car.
(စူးစူးစုိက္စုိက္ၾကည့္သည္၊ စိတ္၀င္တစားၾကည့္သည္.)
11. gape verb [ I ] LOOK -ပါးစပ္အေဟာင္းသားနွွင့္ ေငးၾကည္းသည္။ ( အံျသလုိ႔ )
They stood gaping at the pig in the kitchen.
Frank gaped. He couldn't believe what he was seeing.(Oxford 9th edition )
12. gawk verb [ I ] ( UK also gawp ) informal
to look at something or someone in a stupid or rude way
- ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ၾကည့္တာ.. မုိက္ၾကည့္ၾကည့္တာ..ေခၚေတာၾကည့္ၾကည့္တာ..ငမ္းတာ..
Don't sit there gawking like that - give me a hand!
UK They just stood there gawping at me.
13.glare noun LOOK - စိန္းစိန္း၀ါး၀ါးၾကည့္တာ.( ေဒါသ တၾကီး မီးေတြေတာက္ေနတဲ့ မ်က္လုံးၾကီးနဲ႕ .. smile emoticon
. [ C ] a long angry look
She gave me a fierce glare.
14. glimpse verb [ T ] ရိပ္ခနဲ ျမင္ျခင္း ၊ ဖ်တ္ခနဲ ၾကည့္ျခင္း။
to see something or someone for a very short time or only partly
We glimpsed the ruined abbey from the windows of the train.
15. goggle verb [ I ] informal
to look with the eyes wide open because you are surprised
The cathedral was full of goggling tourists.
- မ်က္လုံးျပဴး မ်က္ဆန္ျပဴး စုိက္ၾကည့္သည္။
16. peek verb [ I ] ေခ်ာင္းၾကည့္သည္။
to look, especially for a short time or while trying to avoid being seen
Close your eyes.
Don't peek. I've got a surprise for you.
I peeked out the window to see who was there.
17.peep verb - ေခ်ာင္းၾကည့္သည္၊ ခုိးၾကည့္သည္ ၊ ( အေပါက္ထဲမွ) LOOK
[ I usually + adverb or preposition ] to secretly look at something for a short time, usually through a hole
I saw her peeping through the curtains/ into the room.
18.peer verb [ I usually + adv/prep ] အားစုိက္ၾကည္
to look carefully or with difficulty
19.. spot verb -tt- SEE - ရွာေတြ႔သည္ . ရိပ္စားမိသည္။
. [ T ] to see or notice someone or something, usually because you are looking hard
-
မိမိကုိယ္တုိင္ အားစုိက္ ေလ့လာႏုိင္ပါေစ။
-

ဆရာ Michael Lin Lin Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ (ဆရာ Michael Lin Lin က်န္းမာပါေစ)

0 comments:

Post a Comment