Saturday, April 16, 2016

ျမန္မာ-တရုတ္ဆက္ဆံေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမူႀကီးမ်ားျဖင္‌့ သုံးသပ္ျခင္း

စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၃၇ ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ျဖင့္ မၾကာမီက အၿငိမ္းစားယူခဲ့ပါသည္။ အၿငိမ္းစားမယူမီ ႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္၌ ဖြဲ႕စည္းထားသည္‌့ Think Tank (ျမန္မာလို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေလ့လာသုံးသပ္သူ/အဖြဲ႔ဟုေခၚရပါမည္)ျဖစ္သည္‌့ “ျမန္မာနိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕” (Myanmar Institute of Strategic and International Studies) တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တြဲဘက္သည္‌့ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၂)အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဲ့ပါသည္။ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဥကၠဌ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္ရွိန္က အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဆက္လက္ပါဝင္ေစသျဖင္‌့ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Tracks of Diplomacy)ရွိရာတြင္၊ ႏိုင္ငံ/အစိုးရအခ်င္းခ်င္းအဆင္‌့၌ အသုံးျပဳေသာ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းကို လမ္းေၾကာင္းတစ္သံတမန္နည္းလမ္း (Track One Diplomacy) ဟု လည္းေကာင္း၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕” ကဲ့သို႔ Think Tank မ်ားအသုံးျပဳေသာ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းကို လမ္းေၾကာင္းနွစ္သံတမန္နည္းလမ္း (Track Two Diplomacy) ဟုလည္းေကာင္း ေခၚ‌ဝၚေၾကာင္း၊ လမ္းေၾကာင္းနွစ္ခုစလုံး၌ အားသာခ်က္ႏွင္‌့ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သည္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ကို အားျဖည္‌့ပံ့ပိုးေပး (Complement)ၿပီး၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္တြင္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင္‌့ ေျပာမရ/ေျပာမ ျဖစ္သည္‌့ကိစၥမ်ားရွိပါက လမ္းေၾကာင္းႏွစ္တြင္ ပြင့္ပြင္‌့လင္းလင္း (Candidly) တစ္ဘက္ကိုေျပာ ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အက်ဉ္းခ်ုပ္ရွင္းျပလိုပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင္‌့ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေသာ ပထမခံစစ္ (First Line of Defence) အျဖစ္ ႏိုင္ငံ၏အမ်ဳိသား အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္၊ ျမႇင္‌့တင္ (Protect and Promote)သည္‌့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၃၇ နွစ္ေက်ာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ သိရွိရ၊ ေလ့လာရ၊ မွတ္သားရသည့္ အသိ၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင္‌့ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္သည္ အေရးအႀကီး ဆုံးျဖစ္သည္ကို စာေရးသူ ေကာင္းစြာသိရွိပါသည္။ အဆိုပါ အသိ၊
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ျမန္မာ-တရုတ္ဆက္ဆံေရးႏွင္‌့ပတ္သက္၍ ျမန္မာတစ္ဦးအေနျဖင္‌့ ျမန္မာရႈေထာင္‌့မွ စာေရးသူ ပြင္‌့ပြင့္ လင္းလင္း သုံးသပ္မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ားရွိပါသည္။ (တရုတ္သုေတသီမ်ားလည္း ျမန္မာ- တရုတ္ ဆက္ဆံေရးနွင္‌့ ပတ္သက္၍ တရုတ္္ရႈေထာင္‌့မွ ယင္းသို႔သုံးသပ္သည္မ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။)
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္‌့ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr. Wang Yi  တို႔ ၅-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ Mr. Wang Yi က စကားျပန္မွတစ္ဆင္‌့ “တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖုိ႔ ေစတနာရွိရွိေဖာ္ေဆာင္ေနတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါက တရုတ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ရင္ထဲက သေဘာထားျဖစ္ပါတယ္၊ အခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အႀကီီးစားစီမံကိန္းေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင္‌့ တရုတ္-ျမန္မာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးကို ျပသေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း အခု ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးအျမတ္ခံစားေနရရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္ဟု VOA (ျမန္မာပိုင္း) ၏ ၆-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔သတင္း တြင္ဖတ္ရႈရပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမူႀကီးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံနွင္‌့ နယ္နိမိတ္ထိဆက္လ်က္ရွိသည္‌့ အိမ္နီးခ်င္းငါးႏိုင္ငံအနက္ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္‌့ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏွင္‌့ ျမန္မာတို႔ ပူးတြဲေဖၚေဆာင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီးငါးမူ (Five Principles of Peaceful Co-existence) ကို ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၌ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာအေျခခံမူမ်ား (Sacrosanct Principles) အျဖစ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက လက္ခံထားၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမူမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ
- အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနွင္‌့နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကိုအျပန္အလွန္ေလးစားေရး၊
- မက်ဴးေက်ာ္ေရး၊
- ျပည္တြင္းေရးတြင္ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး၊
- တန္းတူရည္တူရွိေရးနွင္‌့ နွစ္ဘက္အက်ဳိးရွိသည္‌့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ေရး၊
- ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး တို့ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမူမ်ားကို ပူးတြဲေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္‌့ ျမန္မာ-တရုတ္နွစ္ႏိုင္ငံ၏ဆက္ဆံေရးတြင္ အေျပာသာမဟုတ္လက္ေတြ႕ပါ (Both Words and Deeds) ႏွစ္ဘက္စလုံး လိုက္နာက်င္‌့ သုံးၾကရပါမည္။ စာေရးသူ၏ ျမန္မာ-တရုတ္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဤမူႀကီး ငါးမူအေပၚအေျခခံပါသည္။
အခ်ုပ္အျခာအာဏာနွင္‌့ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကိုအျပန္အလွန္ေလးစားေရးနွင္‌့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တန္းတူရည္တူရွိေရး
ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Sovereignty) ႏွင္‌့ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ (Territorial Integrity)ကို က်န္ႏိုင္ငံက ေလးစားေရးမူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီးငါးမူ၏ ပထမဆုံးနွင္‌့ အေျခခံအက်ဆုံးမူျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအရာတြင္ အျပန္အလွန္ေလးစားသည္သာမက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတန္းတူ ရည္တူရွိမႈ (Sovereign Equality) တို႔ကိုပါ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳကာ လိုက္နာက်င္‌့ႀကံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ (Statesman)မ်ား အေနျဖင္‌့ ကိုယ္‌့ႏိုင္ငံအား အျခားႏိုင္ငံမ်ားက တန္းတူရည္တူ ေလးစား၊ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဆက္ဆံခံရေစရန္ ကိုယ္‌့ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အဘက္ဘက္မွထိန္းသိမ္းရန္ အရည္အခ်င္းရွိရ၊ တာဝန္ရွိရ၊ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုအျခားႏိုင္ငံက တန္းတူရည္တူရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပုျခင္းမခံရေစသည္‌့ကိစၥမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံသဖြယ္ နွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရေစသည္‌့ကိစၥမ်ားကို သတိ၊ ဉာဏ္ပညာ၊ ေႂအ‌မာ္အျမင္တို့ျဖင္‌့ သတိထားေရွာင္ၾကဉ္ရန္/ဟန့္တားရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံရာတြင္ နွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈကိုတန္ဘိုးထားပါသည္/ပိုမိုျမွင္‌့တင္လိုပါသည္ဟု ပါးစပ္ကေျပာေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ တန္းတူရည္တူဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ လက္ေအာက္ခံျပည္နယ္တစ္ခုအဆင္‌့ ထားရွိဆက္ဆံခံေနရပါလ်င္ ယင္းကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ မည္သို့ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရမည္/ ျပဳျပင္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ကာလ၏ မၾကာေသးမီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တရုတ္ဗဟိုအစိုးရနွင္‌့ ယူနန္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္တို့၏ သေဘာထားႏွင္‌့ လက္ေတြ႕အမူအက်င္‌့မ်ားကို သုံးသပ္ကာ ပစၥဳပၸန္တြင္ျပဳျပင္ၿပီး၊ ယေန့မွစ၍ ျမန္မာ-တရုတ္ဆက္ဆံေရးတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားသည္ဆို႐ံုသာမက တန္းတူရည္တူရွိမႈကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳ၊ လက္ေတြ႕လည္း က်င္‌့သုံးခံရရန္ကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္င္‌့အနာဂတ္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးနွင္‌့ ပထမအေရးအႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနသည္ဟု စာေရးသူသုံးသပ္ပါသည္။  ခ်စ္ခင္ပါသည္၊ ေစတနာထားပါသည္ဆိုေသာ လွပသည္‌့စကားလုံးမ်ားတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင္‌့ တန္းတူရည္တူရွိမႈကို  အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစား၊ လက္ေတြ႕က်င္‌့သုံးသည္‌့ အနွစ္သာရ ႏွင္‌့လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ အျပည္‌့အဝပါရွိ/ယွဉ္တြဲေနရမည္ဟု စာေရးသူသုံးသပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဳဟာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အလားတူအဖြဲ႕မ်ားႏွင္‌့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္‌့ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင္‌့ ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင္‌့ ပတ္သက္၍ သေဘာထားအျမင္ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ အလ်ဉ္းသင္‌့၍ ေဖာ္ျပရပါလွ်င္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအင္အားႀကီးမားလာ (Rising China) သည္‌့ကိစၥ၊ တရုတ္ႏွင္‌့ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား (ျမန္မာအပါအဝင္) ၏ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အျငင္းပြားမႈမ်ားနွင္‌့ ပတ္သက္၍ ရွန္ဟိုင္းမွမဟာဗ်ူဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕နွင္‌့ သေဘာထားအျမင္ဖလွယ္စဉ္က ယင္းအဖြဲ့မွပညာရွင္တစ္ဦးက၊ “တရုတ္နိုင္ငံသည္ အရြယ္အစားနွင္‌့အင္အားႀကီးေသာ နဂါး သတၱဝာကဲ့သို့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရြယ္အစားနွင္‌့အင္အားႀကီးေသာသတၱဝာမ်ား အနည္းငယ္မွ် ေရႊ႕လ်ားလႈပ္ရွားလွ်င္ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အနည္းနွင္‌့အမ်ား ထိခိုက္တတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိုနားလည္ေစလိုေၾကာင္း” ဟု ေျပာပါသည္။ စာေရးသူက၊ “နဂါးသည္ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ (creature of the jungle) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာအတြင္းတြင္ ေတာတြင္းဥပေဒ(Law of the Jungle) စိုးမိုးေၾကာင္း၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵယတို႔ ပူးတြဲေဖၚေဆာင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဉ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး ငါးမူအား ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာေႂအ‌ခခံမူမ်ား (Sacrosanct Principles) အျဖစ္ ယဉ္ေက်းေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း (civilized international community) က လက္ခံထားၿပီျဖစ္ရာ ေဖာ္ေဆာင္သူ မိမိတို႔ သံုးႏုိင္ငံသည္ အဆိုပါမူႀကီးမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာက်င္‌့သုံးရန္ မူလတာဝန္အရွိဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊
ျမန္မာ၊ တရုတ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအားလုံးသည္ ယဉ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာႏိုင္ငံ(civilized nation)မ်ားျဖစ္ရာ အဆိုပါမူႀကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢပဋိဉာဉ္စာခ်ုပ္နွင္‌့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ၏ အေျခခံမူမ်ား (Principles of United Nations and International Law)ကို တိတိက်က်လိုက္နာက်င္‌့သုံးဆက္ဆံၾကရမည္” ဟု တုန့္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
မက်ဴးေက်ာ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီးငါးမူကို လိုက္နာက်င္‌့သုံးမည္ဟု ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပဋိညာဉ္ျပဳထားၾကပါလ်က္၊ နွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္၊ ခင္မင္ရင္းနွီးလွပါသည္ဆိုေနလ်က္ပင္ တရုတ္သည္ အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးဟု ဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား  လက္ေအာက္ခံကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။
ကုန္းနယ္နိမိတ္ထိဆက္ေနသည္‌့ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္ျခားမ်ဥ္း၏ ႏွစ္ဘက္လုံးတြင္ လူမ်ိုးတူမ်ား အစဉ္အဆက္ေနထိုင္တတ္ၾကရာ ၎တုိ႔သည္ တစ္ဘက္နွင္‌့တစ္ဘက္ ကူးလူးဆက္ဆံၾကပါသည္။
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားလည္း က်ဴးလြန္တတ္ၾကပါသည္။ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္ေနထိုင္တတ္ပါသည္။ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတ နာ၊ ေရႊနွင္‌့ သယံဇာတခိုးယူျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝားနွင္‌့လက္နက္ကုန္ကူးျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ားျပုလုပ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္ျခားကိုျဖတ္ေက်ာ္လာၿပီး ယင္းကိစၥမ်ား အားလုံးျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာဆုံးရႈံးလ်က္ရွိပါသည္။ (ဤကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္မာဘက္မွ အာဏာပိုင္အဆင္‌့ဆင္‌့မွ သာမန္ျပည္သူအဆင္‌့အထိ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။) ျမန္မာဘက္တြင္ သစ္ခိုးသည္‌့တရုတ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင္‌့အညီ အေရးယူျပစ္ဒါဏ္ေပးသည္‌့အခါတြင္ အခ်ုပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားသည္ဆိုပါလ်က္ တရုတ္အစိုးရက ျမန္မာအစိုးရ ကိုဖိအားေပးၿပီး အေရးယူထားရာမွလႊတ္ေပးေစပါသည္။ နွစ္နိုင္ငံနယ္ျခား ျမန္မာဘက္ရွိလူမ်ဳိးတူမ်ားကို တရုတ္ဘက္ရွိ လူမ်ဳိးတူမ်ားက စစ္ေရးဆိုင္ရာအပါအဝင္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးသည္ ဟု သတင္းမ်ားအရသိရွိရပါသည္။  
မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ Stimson သုေတသနဌာနမွ တရုတ္သုေတသီ Yun Sun အား VOAမွ ဦးေက်ာ္ဇံသာက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစဥ္ တရုတ္က ဘာေၾကာင္‌့ UWSA နွင္‌့ ကိုးကန္႔တို႔ကို အားေပးအားေျမွာက္လုပ္ရသလဲ၊ ဒါဟာျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္မေနဘူးလားဟုေမးသည္ကို Yun Sun က တုန့္ျပန္ရာတြင္၊ ဒီ သူပုန္ေတြ ဟာတရုတ္နဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးဆက္ႏြယ္မႈ၊ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး ဆက္ဆံမႈေတြရွိေနေၾကာင္း၊ … တရုတႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာအစိုးရက ငါတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ မလိုလားဘူးဆိုရင္ေတာ့ ငါတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ဆက္ဆံေရး အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဒီသူပုန္ေတြကိုကိုင္ထားရမယ္ဆိုတဲ့၊ ျမန္မာကိုထိန္းကြပ္ရာမွာ ဒီအင္အားစုေတြဟာ တကယ္ထိေရာက္တဲ့ ကရိယာေတြလို့ ယုံၾကည္သူေတြရွိေနေၾကာင္း၊ … ျမန္မာကိုနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ကူညီေထာက္ခံကာ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ခ်မွတ္မည္‌့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဗီတိုသုံးပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ တရုတ္စီမံကိန္းေတြကိုရပ္ဆိုင္းၿပီး အေမရိကန္ဘက္လွည္‌့သြားသျဖင္‌့ ျမန္မာအတြက္ဒီ ထက္ပိုမလုပ္ေပးနိုင္ ဟုယူဆၾကသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္‌့  နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားတခ်ို့ကိုအ သုံးခ်ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚထိန္းညွိသင့္တယ္လို့ တရုတ္အခ်ိ႕ကယူဆေၾကာင္း၊ ၎တို႔ရဲ့အယူ အဆကို နားလည္နိုင္လိမ့္မည္ဟုယူဆသည္ဟု ေျပာၾကားသည္ဟု VOA သတင္းတြင္ဖတ္ရႈရပါ သည္။ Yun Sun ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုသိရွိရပါသည္။ ယင္းသေဘာထားအျမင္မ်ားကိုထင္ဟပ္သည္‌့ ျဖစ္ရပ္ မ်ား ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။  သို့ျဖစ္ရာ၊ ယခုပစၥုပၸန္တြင္ တရုတ္၊ အထူးသျဖင္‌့ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ သည္ျမန္မာနိုင္ငံအား အနုနည္းျဖင္‌့ က်ဳးေက်ာ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္၊ ျမန္မာအားၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္(Threat & Blackmail)လ်က္ရွိသည္ဟု စာေရးသူခံစားရပါသည္။
နွစ္ဘက္အက်ိုးရွိသည္‌့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပုလုပ္ေရး
ႏွစ္ဘက္အက်ိုးရွိမည္‌့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Win-Win Cooperation) ျပုလုပ္ မည္ဟုကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္/နည္းပညာ/လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား မရွိ ေသာ/အားနည္းေသာ နိုင္ငံမ်ားအတြက္ မက္ေမာဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။  နွစ္ဘက္အက်ိုးရွိမည္ဟု ဆိုသည္‌့ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပုလုပ္ရာတြင္ လက္ခံသည္‌့နိုင္ငံနွင္‌့ ရင္နွီးႁမႈပ္ႏွံသည္‌့ ႏိုင္ငံ/ကုမၸဏီ ႏွစ္ဘက္လုံး အက်ိုးအျမတ္ (Win-Win) မွ်မွ်တတ ျဖစ္ထြန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ/နိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈသည္ လက္ခံသည္‌့နိုင္ငံ၏ ဖြံ့ ၿဖိုးတိုးတက္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည္‌့ ဆယ္စုနွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၎တို့နိုင္ငံနွင္‌့လူမ်ိုးအေပၚေစတနာရွိ ျခင္း၊ နိုင္ငံနွင္‌့လူမ်ိုးဂုဏ္တင္‌့ေစလိုျခင္း၊ ၄င္းတို့ကိုယ္တိုင္လည္းပညာ(Education)၊ ဗဟုသုတ (Knowledge)၊ အေတြ႕အႀကံဳ (Experience)၊ အေျမႇာ္အျမင္(Vision)မ်ားရွိျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္‌့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည္‌့ ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈမ်ားကို ခြင္‌့ျပဳလက္ခံခဲ့ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္၊ နည္းပညာမ်ားရရွိ၊ ျပည္ပပို့ကုန္ဝင္ေငြမ်ားရရွိ၊ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈ-စီးပြားအေျခအေနမ်ားစြာ တိုးတက္ၿပီး ကမ႓ာေပၚတြင္ ဒုတိယစီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါသည္။  
တရုတ္နိုင္ငံတြင္ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံၾကသည္‌့နိုင္ငံ/ကုမၸဏီမ်ားလည္း အက်ိုးအျမတ္ ေကာင္းစြာရရွိၾကပါသည္။ ယင္းသည္ နွစ္ဘက္အမွန္တကယ္အက်ိုးရွိျခင္း (Truly Win-Win) ျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရးအင္အားႀကီးမားေတာင္‌့တင္းလာသည္‌့ တရုတ္နိုင္ငံနွင္‌့တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားက အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ နွစ္ဘက္အက်ိုးရွိမည္‌့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Win-Win Cooperation) ဟု ကမ္းလွမ္းရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈမ်ားသည္မူ သက္ဆိုင္ရာအိမ္ရွင္နိုင္ငံအတြက္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည္‌့ တရုတ္နိုင္ငံအက်ိုးေက်းဇူးရရွိသည္‌့ ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈမ်ဳိးမ်ားမဟုတ္ဘဲ၊ တရုတ္နိုင္ငံလိုအပ္သည္‌့ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ေရနံနွင္‌့ဓာတ္ေငြ႕ႏွင္‌့သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူသည္‌့ ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ ပါသည္။ ယင္းရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈမ်ားတြင္ လက္ခံသည္‌့နိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားအားလာဘ္ေပးကာ တရုတ္ဘက္အသာရသည္‌့ သေဘာတူစာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆိုရယူျခင္း၊ ထုတ္ယူမည္‌့ ကုန္ၾကမ္း၊ ေရနံ/ ဓာတ္ေငြ႕၊ သယံဇာတအတြက္ ေဈးႏွိမ့္သတ္မွတ္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာေဒသတြင္ အဓျေမၼ မသိမ္းေစျခင္း/ေဒသခံမ်ားကိုေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ သစ္ေတာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္နွင္‌့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးေစျခင္း၊ အိမ္ရွင္နိုင္ငံက တရုတ္ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းရလ်င္ အတိုးနႈန္း မ်ားျပားျခင္း၊ တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားကိုေခၚသြင္းလာၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးေသာ္လည္း ဆက္လက္ ေနထိုင္ျခင္းစသည္တို့ေၾကာင္‌့ အက်ိုးအျမတ္နွင္‌့မည္သို့မွ်ပင္မကာမိသည္‌့ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရရွည္ထိခိုက္အဟန့္အတားပင္ျဖစ္ေစသည္‌့ လူမႈ-စီးပြားျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ နိုင္ငံမ်ားရွိပါသည္။
Mr. Wang Yi ရည္ညႊန္းသည္‌့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အႀကီီးစားစီမံကိန္းမ်ား သည္ တရုတ္နိုင္ငံလိုအပ္သည္‌့ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ေရနံနွင္‌့ဓာတ္ေငြ႕ႏွင္‌့သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူသည္‌့ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ကာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာေဒသခံလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး မေပး/ေလ်ာ္ေၾကးအနည္းငယ္ျဖင္‌့ အဓမၼအသိမ္းခံရျခင္း၊ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားဆုံးရႈံးကာ ယင္းမွတစ္ဆင္‌့မိသားစုမ်ားလူမႈ-စီးပြားဘဝဆိုင္ရာဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ႏိုုင္ငံအတြက္အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည္‌့ စိုကပ်ဳိးေျမ/သစ္ေတာ/ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ဆုံးရႈံးျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္း စသည္‌့ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ဦးစြာျဖစ္ေပၚပါသည္။ သေဘာတူထားသည္‌့ ပစၥည္းကိုထုတ္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊သန့္စင္ရာတြင္လည္းေကာင္း  ေနာက္ထပ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းနွင္‌့ ယင္းမွတဆင္‌့ စိုက္ပ်ိုးေျမ/သစ္ေတာ/ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ဆုံးရႈံးျခင္း ထပ္မံျဖစ္ ေပၚပါသည္။
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သေဘာတူထားသည္‌့ ပစၥည္းအျပင္၊ သစ္ေတာရွင္းရာမွထြက္ လာသည္‌့ သစ္နွင္‌့သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားနွင္‌့ တူးေဖာ္ရာတြင္ထြက္လာသည္‌့ သေဘာတူညီခ်က္ တြင္မပါေသာ သယံဇာတမ်ားကိုလည္းယူၾကပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ တူးေဖာ္ရာ၌ထြက္သေႄည္‌့ မႀကီးကိုပင္သယ္ယူသြားၾကပါသည္။ ယင္းေျမမ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္၌မပါသည့္ မည္သည္‌့ အဖိုးတန္သယံဇာတမ်ားပါသြားသည္ကိုပင္မသိနိုင္ပါ။ Mr. Wang Yi က တရုတ္ကမၸဏီေတြအ ေနနဲ့လည္း အခုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို အက်ိုးအျမတ္ခံစား ေနရရန္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဟုေျပာရာ၊ မည္သည္‌့ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု အား မည္သည္‌့အက်ိုးအျမတ္ကို မည္မွ်ခံစားရေစပါသနည္း? အက်ဳိးအျမတ္ဆိုသည္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားသည္‌့
ဦးစြာဆုံးရႈံမႈမ်ားအတြက္ပင္ ထိုက္တန္ပါသလား? “မ်က္ေမြးတစ္ဆုံးထက္ပို၍ မ်က္ေစ့တစ္ဆုံးၾကည့္” ပါက ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအားလုံး၏ ေရရွည္ဆိုးက်ဳိးမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ကုစားမည္နည္း၊ ကုစား၍ရနိုင္ပါမည္လား?
ျမန္မာႏိုင္ငံက ခြင္‌့ျပုလက္ခံခဲ့သည္‌့ တရုတ္၏ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ/ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈမ်ားသည္ တရုတ္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရုတ္နိုင္ငံအတြက္ ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္းမ်ားပီသစြာ တရုတ္နိုင္ငံနွင္‌့လူမ်ိုးအေပၚထားရွိသည္‌့ေစတနာနွင္‌့ ၎တို႔၏ ပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အေတြ့အႀကုံ၊ ေရရွည္ေႂအ‌မာ္အျမင္အေျခခံတို့ျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံအတြက္ ခြင္‌့ျပုလက္ခံ ခဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးနိုင္၊ နည္းပညာမ်ားရရွိၿပီး ျပည္ပသို့တင္ပို့ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္‌့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ကာ ႏိုင္ငံ၏လူမႈ-စီးပြားအေျခအေန သိသာထိေရာက္စြာ တိုးတက္ေစ သည္‌့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ/ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈမ်ိုးမ်ားျဖစ္ပါရဲ့လား?
နွစ္ဘက္မွ်မွ်တတ အက်ိုးရွိ သည္‌့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ/ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါရဲ့လား? စသည္‌့သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၂၇၄ ဘီလီယံရွိကာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံသည္‌့ နိုင္ငံမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျပည္ပရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈစုစုေပါင္း၏ ၅၀%ခန့္ ရွိပါသည္။ သို့ျဖစ္ရာ၊ ယင္းမွ်မ်ားျပားသည္‌့ ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈ-စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္-မျဖစ္၊ အေထာက္အကူျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ မည္မွ်ျဖစ္ေစ သည္၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည္‌့ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားနွင္‌့ကာမိ-မကာမိ၊ စုစုေပါင္းအျမတ္-အရႈံးတို့ကို လည္း သုံးသပ္ရပါမည္။
Yun Sun အား VOAမွ ဦးေက်ာ္ဇံသာက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစဉ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ သယံဇာတမ်ား ေျပာင္တလင္းခါေအာင္ တရုတ္ဘက္ကအျမတ္ထုတ္သြားသည္ဟု  သေဘာထားအျမင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥကိုေမးရာ၊  Yun Sun ကမျငင္းပယ္ပါ။ နိုင္ငံတကာ၏ အေရးယူမႈကိုခံေနရ သည္‌့ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တရုတ္သည္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာနိုင္ငံအေရးယူခံရမည္‌့ ကိစၥကို ဗီတိုသုံးပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိတ္ေဆြကင္းမဲ့ေနခ်ိန္တြင္ကူညီခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမွာ ေရြးစရာမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင္‌့ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္းသည္ မွ်တသည္ ဟု တရုတ္မ်ားကသေဘာထား အျမင္ရွိၾကသည္ဟုေျပာပါသည္။ ဦးေက်ာ္ဇံသာဆိုလိုသည္‌့ ျမန္မာ နိုင္ငံ၌ သယံဇာတမ်ား ေျပာင္တလင္းခါေအာင္ တရုတ္ဘက္ကအျမတ္ထုတ္သြားသည္မွာ တရား မွ်တသည္ဟု Yun Sun ကဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူပါသည္။
ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ကန့္ကြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါလွေသာအသက္ေသြးေၾကာမႀကီးျဖစ္သည္‌့ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးပ်က္စီးဆုံးရႈံး နိုင္၍လည္းေကာင္း၊ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္သည္‌့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားဘဝမ်ားထိခိုက္ဆုံးရႈံးမည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ငလ်င္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ နွင္းဖုံးေတာင္မ်ားမွနွင္းမ်ားအရည္ေပ်ာ္က်ကာ ျမစ္ေရရုတ္တရက္တိုးျခင္းစသည့္ သဘာဝေဘးအနၲရာယ္က်ေရာက္နိုင္ၿပီး ေရကာတာမ်ားပ်က္စီးကာ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေဘးအနၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္‌့ ခိုင္လုံ/ခိုင္မာသည္‌့စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင္‌့ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင္‌့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္‌့ စီမံကိန္းျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ႏွင္‌့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္လွ်င္လည္း ျမန္မာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ေဖာ္ျပပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင္‌့ပင္ ကန့္ကြက္မည္သာျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာစြမ္းအင္အထူးလိုအပ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေရနံ/ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမ်ားနွင္‌့ နိကယ္လ္ သတၱဳစီမံကိန္းမ်ားကို မကန့္ကြက္ပါ။ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းနွင္‌့ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပပါစိုးရိမ္ပူပန္သည္‌့ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ဒုကၡေရာက္မည့္သူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနွင္‌့ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ က်ေရာက္မည္‌့ေဘးဒုကၡသည္ ေသးးငယ္မည္မဟုတ္၊ ကုစားရန္ ေငြ၊ အခ်ိန္၊ လူအင္အားမ်ားစြာလိုအပ္မည္၊ ျမန္မာနိုင္ငံမည္သို့မွ်တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံတကာကိုအကူ
အညီေတာင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္သည္ ယင္းေဘးဒုကၡမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားရမည္မဟုတ္၊ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရမည္ကိုပူပန္ေနစရာလည္းမလို၊ ေငြအရင္းအနွီးသာႁမႈပ္နွံထားၿပီး စီမံကိန္းမွ ထြက္ သည္‌့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၉၀%ကို ယူနန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ရယူေနၿပီး၊  ေဘးဒုကၡ မ်ားႀကံဳေတြ႕ရလွ်င္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္‌့ျပည္သူသာခံေပေရာ့။ ျမန္မာနိုင္ငံနွင္‌့ျပည္သူလူထု၏ တရား နည္းလမ္းက်ေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဥ‌ပကၡာျပုလ်က္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေစလိုသည့္ကိစၥသည္ “ဘယ္သူေသေသ၊ ငေတမာၿပီးေရာ” သေဘာထားဟု စာေရးသူသုံးသပ္ပါ သည္။ Mr. Wang Yi ေျပာသည္‌့ “တရုတ္နိုင္ငံဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိုးတိုးတက္ဖို့ ေစ တနာရွိရွိေဖာ္ေဆာင္ေနတာေတြရွိပါတယ္၊ ဒါကတရုတ္အစိုးရနဲ့ျပည္သူေတြရဲ့ရင္ထဲကသေဘာ ထားျဖစ္ပါတယ္” ကိုမည္သို့နားလည္လက္ခံရပါမည္နည္း?
ျမစ္ဆုံေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းနွင္‌့ပတ္သက္၍ စာေရးသူ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုလည္းရွိပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္လွ်င္ ယင္း‌ေဒသတြင္ ထည္ႀကီးမားလွေသာ ေရျပင္က်ယ္ႀကီးရွိေနပါမည္။ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင္‌့ ေနာင္ဆယ္စုနွစ္အနည္းငယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္‌့ ေရအၾကပ္အတည္းႀကံဳလွ်င္ ျပည္ပရွိတရုတ္ရင္းနွီးႁမႈပ္နွံမႈ/တရုတ္၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္‌့ စစ္အင္အားျဖင္‌့ဝင္ေရာက္သိမ္း ပိုက္ၿပီး တရုတ္ဘက္သို့ေရလႊဲပို့လွ်င္ ျမန္မာဘာတတ္ႏိုင္မည္နည္း? “ကမ႓ာမီးေလာင္လွ်င္သား ေတာင္ခ်နင္းမည္” ဟုဆိုရိုးစကားရွိပါသည္။ ယင္းသို့ျဖစ္လာလွ်င္ မည္သူကမွ်ျမန္မာကိုကူႏိုင္မည္/ကယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းသို့စိုးရိမ္ပူပန္ရသည္‌့ အေၾကာင္းရွိပါသည္။ စာေရးသူသည္ ၂၀၁၅ခုနွစ္အတြင္းက ကူမင္းၿမို့၌ ျပဳလုပ္သည္‌့ “ပိုးလမ္းေၾကာင္းစီးပြားေရးရပ္ဝန္းနွင္‌့ ၂၁ ရာစု ပင္လယ္ပိုးလမ္းေၾကာင္း” (Silk Road Economic Belt and 21st-century Maritime Silk Road)ဆိုင္ရာေဆြးေနြးပြဲ၌  နွစ္ဘက္အက်ိုးရွိသည္‌့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Win-Win Cooperation) ဆိုသည္နွင္‌့ပတ္သက္၍ စာေရးသူ၏သေဘာထားအျမင္ကို စာတမ္းတင္ျပရန္ ဖတ္ရႈေလ့လာရာတြင္၊ တရုတ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္၌ ဖြဲ႕စည္းထားသည္‌့ Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation မွ သုေတသီ Mei Xinyu ဆိုသူက၊ အထူးကိစၥေပၚေပါက္သည္‌့အခါတြင္ ျပည္ပရွိ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားပိုင္ အရင္းအနွီးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အင္အားမသုံးဟု မေျပာနိုင္ေၾကာင္း (not to rule out the use of force) ေျပာဆိုသည္ကို ေတြ႕ရွိထားျခင္းသည္ ယင္းသို့စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီကသတင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင္‌့ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ေျမကို တရုတ္ကုမၸဏီအား စာခ်ုပ္ကာလအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးထားသည္ဟုလည္း ေတြ႕ရွိလိုက္ရပါေသးသည္။ ယင္းသို့လႊဲေပးသည္မွန္လ်င္ ယင္းသို့ေပးသည္‌့ကာလအတြင္း အဆိုပါ ေျမေပၚ၌ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမရွိရာေရာက္မည္ျဖစ္ကာ  Mei Xinyu ဆိုလိုသည္‌့ “အထူးကိစၥ” ေပၚေပါက္သည္‌့အခါတြင္ တရုတ္နိုင္ငံက တရုတ္ကုမၸဏီပိုင္အရင္းအနွီးမ်ားကို ကာကြယ္ခြင္‌့ရွိေစမည့္ စီရင္ပိုင္ခြင္‌့(Jurisdiction)နွင့္ တရားဝင္မႈ(Legitimacy)ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါ မည္။  ဤကိစၥမွန္ေနပါလွ်င္ ခ်က္ျခင္းျပင္ဆင္(Correct)သင္‌့ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဉ္တြဲေနထိုင္ေရး
အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းဆက္ဆံေရး(Good Neighbourly Relations) ကိုတန္ဖိုးထားသည္၊  အိမ္နီးခ်င္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သာယာဝေျပာေစလိုသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ၿခံခ်င္းကပ္လ်က္အိမ္နီးခ်င္းသည္ ကြၽန္ေတာ္၏အိမ္ၿခံဝင္း/အိမ္ထဲသုိ႔ ေရွ့တံခါးမႀကီးမွ ျဖစ္ေစ၊ ၿခံစည္းရိုးကိုေဖာက္၍ျဖစ္ေစ ဝင္ေရာက္၍ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို အၾကပ္ကိုင္ေဈးႏွိမ္ဝယ္ယူ၊ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို ေငြေပးဝယ္ယူျခင္းပင္မျပဳဘဲ ပိုင္ရွင္မသိေအာင္အိပ္ထဲထည္‌့သြား၊ အိမ္နီးခ်င္း၏ သားဆိုးမ်ားက ကြၽန္ေတာ့ၿခံထဲဝင္၍ ပစၥည္းခိုးသည္ကိုမိသျဖင္‌့ရဲတိုင္သည္‌့အခါတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အမႈရုပ္သိမ္းခိုင္း၊ ကြၽန္ေတာ့မိသားစု/ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ား အခ်င္းခ်င္းမသင့္ျမတ္ေစရန္ ေသြးခြဲ/ေျမႇာက္ပင္‌့/ရန္တိုက္ေပး၊ ကြၽန္ေတာ္၏အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို ၎၏ႀကိဳက္ေဈးျဖင္‌့ မေရာင္းလွ်င္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ/သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ၿခိမ္းေျခာက္ေစသည္မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္‌့ ၿခံျခင္းကပ္အိမ္နီးခ်င္းသည္ ကြၽန္ေတာ္နွင္‌့မိသားစု/ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ားအား မည္သို႔စိတ္ေအးခ်မ္းသာရွိ/ခ်စ္ခင္သင့္ျမတ္ေစပါမည္နည္း? ကြၽန္ေတာ္ဤသို့ခံစားရပါသည္။
တရုတ္ဘက္က၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင္‌့ တရုတ္ဆန့္က်င္သည္‌့သေဘာထား အျမင္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ယခင္ျမန္မာစစ္အစိုးရကို တရုတ္အစိုးရက အားေပးေထာက္ခံခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရုတ္စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္‌့ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုအက်ိုး (Corporate Social Responsibility) ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္္ျခင္း၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈ(People-to-People Contact)အားနည္းျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  တရုတ္သံအမတ္နွင္‌့သံရုံး၏ အမ်ားျပည္သူဆက္ဆံစည္းရုံးေရး(Public Relations) ဆိုင္ရာ ေဆာင္ ရြက္မႈအားနည္းျခင္းတို့ေၾကာင္‌့သာဟု အေၾကာင္းရင္းမ်ား (Root Causes) အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ရိုးသားစြာဝန္ခံဟန္ျဖင္‌့ျဖစ္ေစ၊ ပိုမိုနက္ရႈိင္းသည္‌့အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္‌့ အထက္တြင္စာေရး သူသုံးသပ္ေထားသာ ျမန္မာနိုင္ငံနစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္‌့ တရုတ္၏ မူဝါဒနွင္‌့သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုမေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္အျမတ္ထုတ္လိုျခင္းနွင္‌့ ယင္းနစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို မကုစားလိုျခင္းတို့ကို ျမန္မာတို့မသိ/သေဘာမေပါက္ “ငတုံးမ်ား” ဟုယူဆကာ ဖုံးကြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆက္လက္ေျပာဆို၊ ရပ္တည္၊ ေဆာင္ရြက္ေနပါလွ်င္၊ ျမန္မာကလည္းလက္ခံေနပါလွ်င္ ျမန္မာ-တရုတ္ဆက္ဆံေရးသည္ မည္သို့မွ်မထူးဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံနွင္‌့ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္နစ္နာဆုံးရႈံး ေနမည္ဟု စာေရးသူသုံးသပ္ပါသည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားေတြ႕ဆုံရာတြင္ နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးျမွင္‌့ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ Mr. Wang Yi က သမိုင္းစာမ်က္နွာသစ္ဖြင္‌့လိုက္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္လက္ဆက္ဆံသြားဖို့၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းအျဖစ္ရပ္တည္သြားဖို့၊ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို သတင္းစကားပါးႏိုင္ေအာင္ ေရာက္လာတာဟုေျပာဆိုေၾကာင္း VOA သတင္းတြင္ေဖာ္ျပပါသည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ဆက္ဆံေရးသည္ အမွန္တကယ္စာမ်က္နွာသစ္သို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရွိကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို့ပူးတြဲေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္‌့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီးမ်ားကို ရည္ရြယ္ရင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားနွင္‌့အညီေရာ “ေပထက္တင္ထားသည္‌့ အကၡရာ” မ်ားနွင္‌့အညီပါ (In Spirit and Letter) တိတိက်က် အေျပာေရာ လက္ေတြ႕ပါ (Both Words and Deeds in Good Faith) ေလးစားက်င္‌့သုံးသည္‌့ နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရး ယခု ပစၥဳပၸန္စတင္၍ျဖစ္ေပၚလာကာ အဓြန့္ရွည္တည္တံ့ပါေစရန္ စာေရးသူဆႏၵျပဳဆုေတာင္းလိုက္ ပါသည္။
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/13328#sthash.rYsbDdUp.dpuf

0 comments:

Post a Comment