Friday, February 19, 2016

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား သိမွတ္ထားသင့္ေသာ Work Permitႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

Saw Maung
ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား သိမွတ္ထားသင့္ေသာ
Work Permitႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
========================================
၁။ အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ဝါခ္ပါမစ္ (ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ္ဘဲ အလုပ္ လုပ္ပါက) ပုဒ္မ ၅၁ အရ (၂၀၀၀၀)ႏွစ္ေသာင္းထက္မေက်ာ္ေသာ ဒဏ္ေငြ ေသာ္ လည္းေကာင္း ေထာင္ဒဏ္ (45)ရက္ေသာ္လည္းေကာင္းက်ခံ ရမည္ျဖစ္သည္။
၂။ ပါမစ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အလုပ္ရုံ မွအျခားေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ ပါက ပုဒ္မ ၂၆ အရ ၁၀၀၀၀(တစ္ေသာင္း)ထက္မေက်ာ္ေသာ ဒဏ္ေငြေသာ္ လည္းေကာင္း အခ်ဳပ္(၇)ေသာ္လည္းေကာင္းက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။
၃။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ တို႔မွအေစာတလွ်င္ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးပါက အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ရွိေသာ္လည္း (ပါမစ္မျပ သႏိုင္ပါက) ပုဒ္မ ၂၄ အရ.............
၁ ။ ေထာင္ဒဏ္ (၄၅)ရက္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ၂၀၀၀ (ႏွစ္ေထာင္) မွ ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း)ဘတ္အထိ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးေပါင္း၍ က်ခံႏိုင္သည္။
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈထင္ရွားပါက ရက္ေပါင္း (၃၀) တစ္လ အတြင္း ေနရပ္ အမိႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ ျပန္ပို႔ခံရမည္။
ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေရႊ႔႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္တစ္ခု လုပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း (စာခ်ဳပ္)အျပည့္အစုံရွိဖို႔ ရန္လိုအပ္သည္။
2014 ႏွစ္ကုန္အထိ အမိျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္ရုံမ်ားရွိလာေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားဥပေဒ မရွိေသးျခင္း
ေၾကာင့္ ဥပေဒရွိ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုလည္းရၾကေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ပါ မျဖစ္မေနလိုက္နာဖို႔လိုသည္။
ေရးသာတင္ျပသူ- MWRN

0 comments:

Post a Comment