Monday, September 18, 2017

Resume/CV နမူနာပံုစံ

Resume/CV (သို႕) ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ဆိုတာ ဘာလဲ
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ သည္ အလုပ္ရရန္အတြက္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားသည္ သင့္အား အင္တာဗ်ဴးမ်ား ရေစၿပီး၊ ၄င္းတို႕မွတဆင့္ အလုပ္ေခၚလႊာမ်ား ရရွိေစပါသည္။
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ သည္
• အလုပ္ေလွ်ာက္မည့္သူ၏ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေၾကာ္ျငာ ျဖစ္ပါသည္။
• အလုပ္႐ွင္၏ အာ႐ံုကို ဖမ္းစားႏိုင္ၿပီး၊ အျခားေသာ အလုပ္ရွာသူမ်ားထဲမွ ဝန္ထမ္းေလာင္းလ်ာအား ခြဲျခားသိျမင္ေစသည္။ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ဖို႕ ဘာေတြပါဝင္သလဲ
• က်စ္လ်စ္ျပည့္စံုမႈ၊ အတိုခ်ဳံးႏုိင္မႈႏွင့္ လိုရင္းသို႕ေရာက္မႈ
• သင္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပေပးသည္
• ကၽြမ္းက်င္စြာ ေရးသားတင္ျပထားျခင္း – ဥပမာ ေကာင္းမြန္စြာ စာစီထားျခင္း၊ ပံုမွန္ ေဘး margin မ်ားျဖင့္ သပ္ရပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းတင္ျပျခင္း၊ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ font မ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ အေရာင္ပါ စာ႐ြက္မ်ား မသံုးစြဲထားျခင္း၊
• စာလံုးေပါင္းအမွား၊ သဒၵါအမွား၊ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္အမွား၊ ပံုႏွိပ္အမွားမ်ား မပါဝင္ပဲ မွန္ကန္စြာ ေရးသားထားျခင္း
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္က ဘယ္ေလာက္႐ွည္သင့္သလဲ
အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ A4 အ႐ြယ္အစား စာမ်က္ႏွာ (၂) ႐ြက္ ထက္ မပိုသင့္ေပ။
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အလုပ္အားလံုးကို ေလွ်ာက္ထားသင့္သလား?
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို မိမိေလွ်ာက္ထားမည့္ အလုပ္ရာထူးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးသားရမည္။ ၄င္းရာထူးအတြက္ ကိုက္ညီေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္သက္ကၽြမ္းက်င္မႈတို႕ကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပရမည္။
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ေရးသားၿပီးလွ်င္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?
ေနာက္ဆံုးေရးသားၿပီးသည့္ စာမူၾကမ္းကို စီစစ္ဖတ္ေပးမည့္ လူႏွစ္ေယာက္ ရွာပါ။ ေနာက္ေန႕တြင္ တစ္ေခါက္ ျပန္ဖတ္ၿပီးမွ cover letter တြဲ၍ ပို႕ပါ။ Cover letter sample ကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
နမူနာ Resume/CV
မွတ္ခ်က္ – ေအာက္ပါ ဥပမာသည္ မိတ္ေဆြတို႕ ကိုးကားရန္ အလုိ႕ငွာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ပံုစံတည္း ကူးယူရန္မလိုအပ္ပါ။ အျခားသူမ်ား၏ Resume/CV ကိုလဲ မည္သည့္အခါမွ် မကူးယူမိပါေစနဲ႕။ Resume/CV သည္ မိမိ၏ ပင္ကိုယ္ဥာဏ္စြမ္းရည္နဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို အလုပ္ရွင္အား ရွင္းျပရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ Resume/CV တစ္ခုကို ေရးသားျခင္းသည္ အလုပ္ရွင္တိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြတို႕ သတိျပဳကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။


Resume/CV ေကာင္းတစ္ခုေရးသားရန္ အေသးစိတ္ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
Ref: http://www.myanmarjobsdb.com/articles/sample-resume-cv/

Resume/CV ေကာင္းေကာင္းဘယ္လိုေရးမလဲ

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္တြင္ Cover Letter ေကာင္းတစ္ခုေရးနည္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုအပတ္တြင္လည္း မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသံုး၀င္မည့္ အလုပ္အတြက္ အရမ္းအေရးၾကီးေသာ CV/Resume ေကာင္းတစ္ခုကို ေရးသားနည္းကို ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။
MyanmarJobsDB
ထိေရာက္မႈရွိေသာ resume တစ္ခုေရးသားႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ လံု႕လစိုက္ထုတ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရပါမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ (၂) မ်ဳိးကို လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္ –
သင့္အေၾကာင္း – သင္၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပင္ကိုစြမ္းရည္၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႐ွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးသားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အလုပ္အေၾကာင္း – သင္ေလွ်ာက္ထားမည့္ အလုပ္ရာထူးအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရႏုိင္သေလာက္ ရွာထားရမည္။ သင္၏ resume တြင္ သင္၏ စြမ္းရည္၊ ပညာေရး၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ယခင္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ယခုေလွ်ာက္ထားမည့္ ရာထူးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ resume တစ္ေစာင္ေရးသားႏိုင္ရန္ အေထြေထြလမ္းညႊန္
ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ resume မ်ဳိးအတြက္မဆို အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစဥ္အတုိင္း ေရးသားရန္ အႀကံျပဳထားေသာ္လည္း၊ သင္လိုအပ္သကဲ့သို႕ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပံုစံ

ေခါင္းစဥ္ – သင့္အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္တို႕ကို စာမ်က္ႏွာထိပ္ဆံုးတြင္ ထင္႐ွားစြာေဖာ္ျပထားသင့္သည္။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (သို႕) ရည္မွန္းခ်က္ – အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါက၊ သင္၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဝါက် ၂ ေၾကာင္း၊ ၃ေၾကာင္းခန္႕ျဖင့္ ထင္ေပၚေစရန္ ေရးသားပါ။ သင္လိုခ်င္ေသာ အလုပ္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ သင္၏ အလုပ္ရွင္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သည္ဆိုသည္ကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသားပါ။ အကယ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ကိုသာ ေရးသားေဖာ္ျပလိုပါက နီးစပ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစားမ်ား ပါဝင္ေစရန္အတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေရးသားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အာ႐ံုစူးစိုက္၍ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္း၊ မည္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစားမဆို လက္ခံမည့္ပံုေပၚေနျခင္း စသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕လြန္းျခင္း မရွိေစရန္လည္း ဂရုစိုက္ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေရးသားခ်က္ကို ဝါက်တစ္ေၾကာင္းျဖင့္သာ ေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပရန္ ေ႐ြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ ေလွ်ာက္ထားေသာ အလုပ္ရာထူး၏ အဆင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား တို႕ကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ လိုရင္းတို႐ွင္းႏွင့္ ေယဘုယ်က်က် ေရးသားပါ။ သင္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သို႕မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္အား အလုပ္႐ွင္တစ္ဦးအတြက္ သီးသန္႕ျဖစ္ေစရန္ cover letter ကို လည္း သီးျခားျပင္ဆင္ထားသင့္ေပသည္။
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ – သင္၏ အဓိက တာဝန္ယူရမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ အေျခအေနတိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း/ အျမတ္ပိုမိုရရွိေစျခင္း၊ ကုမၸဏီမွ သင္၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳျခင္း စသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ သင္၏ ယခင္ အလုပ္ရွင္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းခဲ့ပံုတို႕ကို အသားေပးေရးသားပါ။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အလုပ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လတ္တေလာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုအေလးထား ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား – ကြန္ျပဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္း၊ စာစီေရးသားျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အထူးစက္ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္ျခင္း စသည့္ အေသးစိတ္ဆန္သည့္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပပါ။
ပညာေရး – ေနာက္ဆံုးရရွိခဲ့သည့္ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ဒီဂရီကို စတင္ေဖာ္ျပကာ၊ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းအမည္ႏွင့္ ေနရာ၊ ေမဂ်ာႏွင့္ မိုင္နာဘာသာမ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စေကာ္လာရွစ္ပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆုမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေက်ာင္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။
လုိင္စင္မ်ား၊ တရားဝင္လက္မွတ္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားမႈမ်ား – အလုပ္အကိုင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ ႐ွည္႐ွည္ေဝးေဝး မေဖာ္ျပပဲ တင္ျပေရးသားရမည္။
အပိုကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား – အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အသင္းဝင္ထားမႈမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မွသာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

အေၾကာင္းအရာ

ေဆာင္ရန္
အျပဳသေဘာစိတ္ ထားပါ။
ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ ၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ သင့္ေတာ္သလို ထည့္သြင္းေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အလုပ္ရွင္အား မည္သည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ကို ရွင္းျပပါ။
သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား သင္၏ resume ကို ဖတ္ၾကည့္ခိုင္းၿပီး၊ ေမ့က်န္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မလိုအပ္ဟုထင္၍ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိ၊ မရွိ အႀကံျပဳခ်က္ေပးခိုင္းပါ။
တိက်မႈ ရွိပါေစ။ စကားလံုးေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳမႈကို ဂ႐ုျပဳပါ။ စာလံုးတိုင္းအား အက်ဳိး႐ွိေစၿပီး၊ မလိုအပ္သည့္ စာလံုးမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ပါ။
က်စ္လ်စ္ျပည့္စံုေသာ ဝါက်မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ႐ွင္းလင္းသပ္ရပ္မႈ ရွိေစရန္ bullet မ်ားတပ္၍ ေရးသားပါ။
Grammer သံုးရာတြင္လည္း အက္႐ွင္ျပႀတိယာ (action verb) မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္
သင္၏ ဝါသနာ၊ သင္၏ အရပ္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အိမ္ေထာင္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ယခင္အလုပ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း စသည့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားမည့္ အလုပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားကို မလိုအပ္လ်င္ မေဖာ္ျပပါႏွင့္။
သင္၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ ဝါက်အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳပါ။ အတိုခ်ံဳ႕ေရးပါ။ စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာ၊ ႏွစ္မ်က္ႏွာခန္႕သာ ရွိေသာ resume သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ သင္သည္ အလုပ္ရာဇဝင္ ရွည္႐ွားပါက၊ သင္၏ resume သည္ စာမ်က္ႏွာ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကူးေျပာင္းခ်ိန္အေၾကာင္းကို မရွင္းျပပါႏွင့္။
ေထာက္ခံေပးသူမ်ားကို ထည့္သြင္းမတင္ျပပါႏွင့္။ သို႕ေသာ္ အင္တာဗ်ဴးအဆင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မွ ေတာင္းခံပါက ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံသူမ်ား စာရင္းသီးသန္႕ကို အသင့္ျပင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သင့္အစား ဆက္သြယ္လာမည့္သူ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားထား သင့္သည္။ သင္၏ resume ၏ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းတြင္ “References: Available upon Request” (ေထာက္ခံေပးမည့္သူမ်ား အေၾကာင္း သိရွိလိုပါက ထပ္မံေပးပို႕ေပးမည္) ဟု ေရးထားသင့္သည္။

အသြင္အျပင္

ေဆာင္ရန္
သင္၏ resume ကို လက္ႏွိပ္စက္ သို႕မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ စာစီျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္သူထံတြင္ ပရင့္ထုတ္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ပါ။ ကြန္ျပဴတာပရင္တာကို အသံုးျပဳသည္ဆိုပါက “letter quality” ျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ။ 8 1/2″ x 11″ အရြယ္အစား ရွိသည့္ စာ႐ြက္အျဖဴ သို႕မဟုတ္ ႏို႕ႏွစ္ေရာင္ကို အသံုးျပဳပါ။ အကယ္၍ အဆင္ေျပပါက၊ 20 lb (100 g) အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ 100% cotton-bond စာရြက္ကို အသံုးျပဳေပးပါ။
ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ margin မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ထားပါ။ Sections မ်ားအတြင္း single space ထားၿပီး၊ section တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား double space ထားပါ။
ေခါင္းစဥ္တိုင္းကို centre သို႕မဟုတ္ left justify ထားၿပီး၊ အကၡရာအႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရးသားပါ။
သင္၏ resume သည္ သပ္ရပ္ျခင္း၊ အလြယ္တကူဖတ္ရႈႏိုင္ျခင္း၊ ညီညာျခင္းႏွင့္ မ်က္စိအျမင္အရ ဘက္ညီျခင္း တို႕ ရွိေစၿပီး မ်က္စိပသာဒျဖစ္ေနရန္ ေရးသားပါ။ မလိုအပ္သည့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ visual effects မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
သင္၏ resume ကို ဂ႐ုျပဳ၍ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္အား ထပ္မံစစ္ေဆးခိုင္းပါ။ စာလံုးေပါင္းမ်ား၊ သဒၵါႏွင့္ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္ သေကၤတမ်ား အမွားအယြင္းကင္းေစရန္ ဂရုျပဳပါ။
သင္၏ resume သည္ ထင္ထင္ရွားရွား ရွင္းလင္းစြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးပါ။ မွင္ရာမ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ား ထင္ေနျခင္းသည္ လက္ခံႏိုင္စရာမဟုတ္ပါ။
ေရွာင္ရန္
ျပည္နယ္ နာမည္မ်ားမွလြဲ၍ အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက သင္၏အတိုေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို နားလည္မည္မဟုတ္ေပ။

Resume ေရးသားမႈၿပီးသြားလွ်င္ အဓိကပန္းတိုင္ကို သတိရပါ

MyanmarJobsDB
Resume သည္ ဘယ္အရာကို ျဖစ္ေျမာက္ေစသလဲ
Resume သည္ သင့္၏ အနာဂတ္အလုပ္ရွင္အား သင္၏ အတိတ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ယခု မည္သည့္အရာမ်ားကို ယင္း ကုမၸဏီအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္တို႕ကို ျပသေပးျခင္းျဖစ္သည္။
Resume တစ္ခု၏ အဓိက တာဝန္မွာ သင္၏ ပါရမီႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို သင့္အလုပ္ရွင္အား ရွင္းလင္းျပတ္သားျမန္ဆန္စြာ အေရာင္းထုတ္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္၊ သင့္ကိုယ္သင္ အေရာင္းထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သင္၏ resume သည္ သင့္အတြက္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အလုပ္ရွင္အား သင့္ကို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴးေခၚေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးရွိ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသံုး၍ မိတ္ေဆြတို႕ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္ဟု MyanmarJobsDB မွ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
Adapted from original article: http://www.labor.ny.gov/careerservices/findajob/write.shtm
http://www.myanmarjobsdb.com/articles/jobsearch/how-to-write-good-cv/

Saturday, September 16, 2017

🔴ကြန္ပ်ဴတာကိုမဟန္းေအာင္သံုးမယ္🔴

🔴ကြန္ပ်ဴတာကိုမဟန္းေအာင္သံုးမယ္🔴
ေန႔တိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူတိုင္း သိသင့္တယ္ထင္လို႔ မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း သိျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ဟန္းေနရင္ အေတာ္ေလး အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္မေျပပါဘူး။
(၁) Window + R ကို တြဲျပီး နွိပ္ပါ။
(၂) ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာ recent ကိုနွိပ္ပါ။ ေပၚလာတဲ့ စာေတြအားလံုးကို Ctrl + A နွိပ္ျပီး Shift + Delete တြဲနွိပ္ကာ ရွင္းပစ္လိုက္ပါ။
(၃) Window + R ကို တြဲျပီးနွိပ္ တြဲျပီးနွိပ္ ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာ temp နွိပ္ပါ။ ေပၚလာတဲ့ စာေတြအားလံုးကို Ctrl + A နွိပ္ျပီး Shift + Delete တြဲနွိပ္ကာ ရွင္းပစ္လိုက္ပါ။
(၄) Window + R ကို တြဲျပီးနွိပ္ ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာ prefetch နွိပ္ပါ။ ေပၚလာတဲ့ စာေတြအားလံုးကို Ctrl + A နွိပ္ျပီး Shift + Delete တြဲနွိပ္ကာ ရွင္းပစ္လိုက္ပါ။
(၅) Window + R ကို တြဲျပီးနွိပ္ ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာ %temp% နွိပ္ပါ။ ေပၚလာတဲ့ စာေတြအားလံုးကို Ctrl + A နွိပ္ျပီး Shift + Delete တြဲနွိပ္ကာ ရွင္းပစ္လိုက္ပါ။ ေန႔တိုင္းမလုပ္နိုင္ဘူးဆိုရင္ တစ္ပတ္မွာ သံုးၾကိမ္ ေလးၾကိမ္ေလာက္ လုပ္ေပးပါက စက္ ဟန္းျခင္းကို သက္သာပါလိမ့္မယ္။
ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com


Wednesday, September 13, 2017

Monday, September 11, 2017

ဆြမ္​း​ေတာ္​ႀကီးတင္​ကပ္​လႉပူ​ေဇာ္​ပြဲအခမ္​းအနား (11.9.2017)

ဆြမ္​း​ေတာ္​ႀကီးတင္​ကပ္​လႉပူ​ေဇာ္​ပြဲအခမ္​းအနား (11.9.2017)