Saturday, October 3, 2015

There is / There are ေနရာစုံေအာင္ သုံးခ်င္တဲ႕အခါ


Win Naing Oo's photo.

…………………………………………………………………..
There is / There are ကို တစ္စုံတစ္ခုရွိတဲ႔အေၾကာင္း (သို႔) တစ္ေနရာရာမွာ တစ္ခုခုရွိတဲ႔အေၾကာင္းေဖၚျပဖို႔ သုံးပါတယ္
(There is / There are is a common phrase in English, used to indicate that something "exists"or is in a certain location.)
.
There is ကို တစ္ခုကိန္းနာမ္မ်ား နဲ႔ ေရတြက္မရနာမ္မ်ား အတြက္ သုံးပါတယ္ ၊ There are ကို ေရတြက္လို႔ရတဲ႔ အမ်ားကိန္းနာမ္မ်ားနဲ႔သုံးပါတယ္
(We use “there is” for singular and uncountable nouns, and we use “there are” for plural countable nouns.)
.
(A) There's a television in the living room. (singular countable noun)
ဧည္႔ခံမွာ ရုပ္ျမင္သံၾကားျပစက္ တစ္လုံး ရွိပါတယ္
.
(B) There's some milk in the fridge. (uncountable noun)
ေရခဲေသတၱာထဲမွာ နဲနဲရွိပါတယ္
.
(C) There are five people in the office. (plural countable noun)
ရုံးမွာ လူငါးေယာက္ ရွိပါတယ္
.
အထက္မွာ နမူနာေရးခဲ႔တာက There is နဲ႔ There are ကို အနည္း အမ်ား မွန္ေအာင္တြဲဖို႔ေလးပါ ၊ ျပီးမွ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာ ေတြမွာသုံးမယ္ဆိုတာ တိုးခ်ဲ႕ ေလ႔လာၾကရေအာင္ပါ..
……………………………………………………………….
(1) to introduce a new topic:
အေၾကာင္းအရာအသစ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ ေဖၚျပဖို႔
………
(1.1) There is a meeting this evening. It will start at seven.
ဒီညေနမွာ အစည္းအေ၀းရွိတယ္ ၊ ခုႏွစ္နာရီမွာစတင္ပါမယ္ ..
.
(1.2) There is evidence of life after death, scientists say.
ေသလြန္ျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ သက္ရွိဘ၀ရဲ႕အေထာက္အထားသက္ေသ ရွိတယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကပါတယ္
……………………………………….................................
(2) with numbers or quantities:
ကိန္းဂဏန္းမ်ား..အေရအတြက္မ်ားနဲ႔ သုံးပါတယ္
..
(2.1) There was A LOT OF rain last night.
မေန႔ညက မိုးေတြအမ်ားၾကီးရြာခဲ႔တယ္
.
(2.2) There are MORE THAN 200 types of cancer.
ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္
………………………………
(3) to say where something is:
တစ္စုံတစ္ခုဟာ ေနရာတစ္ခုမွာရွိေၾကာင္း ေျပာဖို႔သုံးပါတယ္
………
.
(3.1) There are around 170 billion galaxies IN THE OBSERVABLE UNIVERSE.
စူးစမ္းေလ႔လာလို႔ရနိုင္တဲ႔ စၾက္ာ၀ဠာအတြင္းမွာ ၾကယ္စုတန္းေပါင္း ၁၇၀ ဘီလ်ံခန္႔ ရွိပါတယ္
(around (adv) ခန္႔ ၊ ေလာက္ ။ observable (adj) စူးစမ္းေလ႔လာ၍ရနိုင္ေသာ )
.
(3.2) There is a letter ON YOU DESK.
ခင္ဗ်ားရဲ႕စာေရးစားပြဲေပၚမွာ စာတစ္ေစာင္ ရွိပါတယ္
………………………………………………………
(4.1) with an indefinite pronoun or expressions of quantity and the to-infinitive:
မတိက်နာမ္စား (သို႔) အေရအတြက္ျပတဲ႔ ေဖၚျပခ်က္မ်ားနဲ႔ to+V1 တြဲသုံးတဲ႔အခါ .. there + V-be ကိုသုံးပါတယ္
. ......
(4.1.1) There was PLENTY TO READ in the apartment.
တိုက္ခန္းမွာဖတ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိခဲ႔ပါတယ္
.
(4.1.2) There was NOTHING TO WATCH on television.
ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ၾကည္႔စရာ ဘာမွ်မရွိခဲ႔ပါဘူး
.
(4.1.3) There is A LOT OF WORK TO DO.
လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္

(4.2) If we want to show the subject of the to-infinitive we use for:
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကိုျပတဲ႔ to infinitive ဟာ ဘယ္သူကလုပ္မွာလဲ ဆိုတဲ႔ Subject ကို ထည္႔လိုလ်င္ for နဲ႔ တြဲျပီး ထည္႔နိုင္ပါတယ္
.
(4.2.1) There was plenty FOR US to read in the apartment.
က်ေနာ္တို႔အတြက္ တိုက္ခန္းမွာဖတ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိခဲ႔ပါတယ္
.
(4.2.2) There was nothing FOR THEM to watch on television.
သူတို႔အတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ၾကည္႔စရာ ဘာမွ်မရွိခဲ႔ပါဘူး
.
(4.2.3) There is a lot of work FOR YOU to do.
ခင္ဗ်ားအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္
........................................................................................
(5) with an indefinite pronoun or expressions of quantity and an -ing verb:
မတိက်နာမ္စား (သို႔) အေရအတြက္ျပတဲ႔ ေဖၚျပခ်က္မ်ားနဲ႔ V-ing တြဲသုံးတဲ႔အခါမွာလည္း There + V-be ကို သုံးနိုင္ပါတယ္
....
(5.1) There is someone waiting to see you.
တစ္စုံတစ္ေယာက္က ခင္ဗ်ားကိုေတြ႕ဖို႔ ေစာင္႔ဆိုင္းေနပါတယ္
.
(5.2) There were a lot of people shouting and waving.
လူအမ်ားအျပားက ေအာ္ဟစ္ေ၀ွ႔ယမ္းႏွဳတ္ဆက္ေနခဲ႔ၾကပါတယ္
..................................................................................
(6) There နဲ႔ be ကို modal verb ေတြနဲ႔လည္းတြဲသုံးနိုင္ပါတယ္ ၊ used to, going to စတဲ႔ အထူးသုံး ပုံစံမ်ားနဲ႔လည္း တဲြဖက္သုံးစြဲနိုင္ပါတယ္ ၊ ဆက္လက္ရွာေဖြေလ႔လာပါ.. ရွာေဖြေလေတြ႕ရွိေလ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္
.
(6.1) THERE MUST BE another exit.
(အလားတူ) တျခားထြက္ေပါက္တစ္ခု ရွိရမယ္
.
(6.2) THERE MIGHT BE delays to your journey.
ခင္ဗ်ားရဲ႕ ခရီးစဥ္ ၾကန္႔ၾကာမွဳေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္
.
(6.3) THERE WILL BE a party at Bill's house on Saturday.
စေန႔ေန႔ညေန Bill ရဲ႕အိမ္မွာ ပါတီပြဲတစ္ခု ရွိပါလိမ္႔မယ္
.
(6.4) THERE MAY BE some form of life after death, scientists believe.
ေသလြန္ျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ သက္ရွိဘ၀ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရွိနိုင္တယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ယုံၾကည္ၾကပါတယ္
.
(6.5) THERE USED TO BE a playground at the end of the street.
လမ္းရဲ႕အဆုံးမွာ အားကစာကြင္းတစ္ခု ရွိခဲ႔ဖူးတယ္
.
(6.6) THERE IS GOING TO BE a meeting this aftermoon.
ဒီညေနမွာ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ရွိလိမ္႔မယ္
.........................................................................
(7) . V-have ေတြနဲ႔လည္း တြဲသုံးလို႔ရပါတယ္
.......
(7.1) There has been some rapid progress.
လ်င္ျမန္တဲ႔ တိုးတက္မွဳတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိခဲ႔ျပီးပါျပီ
.
There is/are ကို မသုံးသင္႔တဲ႔ ပုံစံမ်ားကေတာ႔
.................................................................................
(8) When the subject is definite, for example it is a proper noun (a name) or it has a definite article (‘the’), then there is/are are not used.
Subject ဟာ တိတိက်က်ရွိေနလ်င္ (ဥပမာ ..တကယ္ရွိတဲ႔ နာမည္တစ္ခု ျဖစ္ေစ ၊ Subject မွာ definite article ျဖစ္တဲ႔ the ပါေနလ်င္ျဖစ္ေစ ) there is/ are ကို မသုံးရပါဘူး
.
(8.1) SUSAN was at work. (NOT ‘there was Susan at work)
ဆူဆန္က အလုပ္ထဲမွာရွိခဲ႔ပါတယ္
.
(8.2) THE DOOR is open. (NOT ‘there is the door open)
တံခါး ဖြင္႔ထားပါတယ္
(open(adj) ဖြင္႔ထားေသာ)

Main References :
https://learnenglish.britishcouncil.org/…/pron…/it-and-there
http://www.mayfairschool.co.uk/there-is-and-there-are.html
http://www.english-at-home.com/grammar-there-some-any/
.
ေမတၱာျဖင္႔ heart emoticon
ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။  ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး က်န္းမာပါေစ။


အဆင္ေျပပါေစ
က်ိဳကၡမီသား လငး္ႏိုင္ဦး

0 comments:

Post a Comment