Saturday, November 14, 2015

♪ “Android အတြက္အေကာင္းဆံုးဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား” ♫


ယခုေခတ္တြင္စမတ္ဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပံုမ႐ိုက္သူအလြန္ရွားပါသည္။ iPhone ၌ ကင္မရာကလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ပံုေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကလည္းေကာင္းဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ဟူ၍သီးသန္႔မလိုသေလာက္ ျဖစ္ပါသည္။ Android ဘက္ျခမ္း၌မူစမတ္ဖုန္းတို႔အၾကားကင္မရာအရည္အေသြးကြာဟခ်က္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ေကာင္းေကာင္းလိုပါသည္။ Android စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ရႏုိင္ေသာ အေကာင္းဆံုးအခမဲ့ ဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရပါမည္။

<Snapseed>
www.bil.ly/snapseed30 မွေန၍ Download ခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္Android အတြက္ပထမေနရာတြင္ရွိေသာအခမဲ့ဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ျဖစ္ပါသည္။Snapseedသည္ဖြဲ႕စည္း ပံု႐ိုးရွင္းသည္။ ေၾကာ္ျငာကင္းစင္ေသာinterface ပါ၀င္သည္။အစြမ္းထက္ေသာTool ကလည္းအေျမာက္ အျမား။မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္႐ိုက္ေသာဓာတ္ပံုမ်ားကိုတည္းျဖတ္ရန္ ျပည့္စံုမႈရွိေနပါသည္။သို႔ေသာ္အသံုးျပဳပံုသည္ ယခုထက္ပိုၿပီး ႐ိုးရွင္း လြယ္ကူဖို႔ေကာင္းသည္။ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မွေခၚ၍ဖြင့္ၿပီးTune Image ကိုတစ္ခ်က္ေထာက္ပါ။ Brightness, Contrast, Saturation တို႔ကို ခ်ိန္ညႇိရန္Screen တြင္ထက္ေအာက္ ပြတ္ဆြဲ၍ေရြးခ်ယ္ပါ။ မိမိ ေရြးခ်ယ္လိုက္ ေသာTool တြင္အနိမ့္အျမင့္ခ်ိန္ညႇိျခင္းကို ဘယ္ညာပြတ္ေရႊ႕ ၿပီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ သည္။အျခားေသာTool အားလံုးအတြက္လည္းဤအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္အလြန္မ်ား၍Tool တစ္ခုခ်င္းေရႊ႕ၿပီးခ်ိန္ညႇိမႈမျပဳႏုိင္ဟုဆိုပါက Auto-enhence button ကိုႏွိပ္ၿပီးေရြး ခ်ယ္ႏုိင္သည္။ယင္းက မိမိ၏ ဓာတ္ပံု အတြက္အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည္ဟု ထင္ေသာအေနအထားတစ္ခု သုိ႔ေရာက္ ေအာင္အလံုးစံုခ်ိန္ညႇိမႈျပဳလုပ္ေပးပါမည္။လက္ျဖင့္ပြတ္ဆြဲၿပီးဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္ျခင္းကိုႀကိဳက္စရာ ရွိေသာ္လည္းMenu မ်ားအၾကားတြင္ ႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ေရြးခ်ယ္စရာButton နည္းပါးျခင္းတို႔က စိတ္တိုင္း မက်စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

Cropping, Straightening, rotatingစသည္တို႔အတြက္Snapseedတြင္ ႐ိုး႐ိုး ရွင္းရွင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာTool မ်ားရွိသလိုဓာတ္ပံုမ်ားအားအႏုစိတ္ခ်ိန္ညႇိႏုိင္ ေစမည့္Advanced Feature ကလည္း အမ်ားအျပားပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတို႔ ထဲတြင္Selective Correction မွာသေဘာက်စရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္။ ဓာတ္ပံုထဲရွိသက္ဆုိင္ရာေနရာတစ္ခုအားကြက္ၿပီးသိမ္ေမြ႕ေသာအလွည့္ အေျပာင္းမ်ားလုပ္ခြင့္ျပဳ သည့္အတြက္အေကာင္းဆံုးအဆင့္တစ္ခုတြင္ရွိေနပါသည္။အျခားေသာခ်ိန္ညႇိTool မ်ားထဲတြင္ Brush ပါ၀င္သည္။ယင္းကို သံုး၍ Exposure, Temperature, Saturation, Highlighted Area, Repair, Sport Repair တို႔ကို ျပဳျပင္ႏုိင္သည္။အဆီအေငၚမတည့္ေသာ ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ႏုိင္သည္။မည္သည့္Tool ကိုသံုး၍ျပဳျပင္သည္ျဖစ္ေစ၊မျပဳျပင္မီပံုႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးပံုတို႔ကိုႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။ထုိသို႔ယွဥ္ၾကည့္ၿပီးစိတ္တိုင္းက်မွ အၿပီးသတ္အတည္ျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။Snapseedထဲတြင္ အေကာင္းဆံုး အတန္းအစား၀င္Filter အခ်ိဳ႕လည္း ပါသည္။ယင္းတို႔ကိုသံုး၍ လည္းပံုတစ္ပံု ကိုမိမိစိတ္တိုင္းက်အေနအထားသုိ႔ေရာက္ေအာင္ဖန္တီးႏုိင္သည္။
 
အျခားဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားထက္သာသည့္အခ်က္မွာ Save Button ေဘးဘက္တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ျပသေပးထားေသာIcon ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုႏွိပ္၍မိမိျပဳျပင္တည္းျဖတ္မႈရာဇ၀င္ေနာက္ေၾကာင္းတစ္ခု လံုးကို ျပန္ၾကည့္ႏုိင္သည္။အျခားေသာ ျပဳျပင္တည္းျဖတ္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ဖ်က္ပစ္မႈ တစ္ခုခုအားမထိပါးေစ ဘဲသက္ဆုိင္ရာအဆင့္သုိ႔ ျပန္၀င္ၾကည့္ႏုိင္သည္မွာ ႏွစ္သက္စရာအေကာင္းဆံုးပင္။Snapseedႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေ၀ဖန္ေလာက္ သည့္အျပစ္အနာအဆာမ်ားမရွိပါ။ Red eye removal tool မပါ၀င္ျခင္း ႏွင့္ Advanced Tool မ်ားအားကြၽမ္းက်င္ေအာင္အခ်ိန္ယူရျခင္းတို႔သာရွိပါသည္။ Snapseedသည္ေန႔စဥ္သံုးဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္မႈမ်ားကိုလ်င္ျမန္ျပည့္စံုစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္Appတစ္ခုျဖစ္သည္။ပြတ္ဆြဲမႈကိုအေျခခံေသာControl မ်ားကမိမိဘာသာေလ့လာသင္ယူရလြယ္ပါသည္။အထင္ႀကီးေလာက္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္အသံုးစံုလင္မႈ တို႔လည္းရွိပါသည္။႐ိုးရွင္းေသာUser Interface ကSnapseedအားAndroid စနစ္အတြက္အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ေနရာသုိ႔ပုိ႔ေပးခဲ့ပါသည္။

<Photo Director>
 Download
Android စနစ္အတြက္ဒုတိယအေကာင္းဆံုးဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ျဖစ္သည္။ေန႔စဥ္သံုးဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္မႈအတြက္သာလြန္ေကာင္းမြန္အဆင့္တြင္ရွိပါသည္။ မိမိျပဳျပင္တည္းျဖတ္လိုေသာဓာတ္ပံု ကိုေရြး လိုက္ၿပီးသည့္ အခါဓာတ္ပံု၏ေအာက္ဘက္တြင္အဓိကဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္Tool မ်ားအား အုပ္စု လိုက္ေသသပ္စြာစီစဥ္ေန ရာခ်ထားေပးသည္ကိုေတြ႕ရပါမည္။Basic edit buttionကိုေရြးလွ်င္Crop, Straighten rotate, Flip စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။Adjust button ကိုေရြးခ်ယ္လွ်င္ White balance, Exposure, Contrast, Saturation ႏွင့္အျခားေသာခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါမည္။ ဤေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ထဲတြင္ လည္းSnapseedမွာကဲ့သုိ႔ပင္Auto-Entence Tool ပါ၀င္သည္။ ခလုတ္တစ္ ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ျပဳျပင္ဖြယ္ရွိသည့္ အရာအားလံုးကို ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကအလိုအေလ်ာက္ ျပဳျပင္ေပးသြားပါမည္။

မိမိ၏ ျပဳျပင္မႈကိုအတည္မျပဳမီတြင္မေျပာင္းလဲမီပံုႏွင့္ ေျပာင္းလဲၿပီးပံုတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္းမွာလည္း Snapseedႏွင့္အလားသဏၭာန္တူပါသည္။ အျခားေသာအထင္ႀကီးစရာTool တစ္ခုမွာSaturation Tool ျဖစ္သည္။ ယင္းထဲတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာအေရာင္တစ္ေရာင္ကိုသီးျခားေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပဳျပင္ႏုိင္ သည္။Curve Tool မ်ားPhotoshop ႏွင့္ဆင္သည္။Graph ထဲတြင္ Point မ်ားေရြးခ်ယ္ၿပီးRed, Green, Blue အေရာင္တို႔၏အေနအထားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။Portrait မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ Photo Director သည္Red-eye removal ႏွင့္Blenish removal ကဲ့သုိ႔ေသာTool မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးထား ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ဓာတ္ပံုျပဳျပင္ရန္ေပးထားေသာ Filter တို႔၏အေနအထားမွာအတန္ပင္လံုေလာက္သည္။ Layer မ်ားကို ထပ္ယူၿပီးအားေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ေသာOverlay Effect မွာPhotoshop မွာကဲ့သုိ႔ ပင္ေကာင္းမြန္ပါသည္။Tool အသစ္တစ္ခုကိုအသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ လိုက္လွ်င္ယင္းအား မည္သုိ႔မည္ပံု အသံုးျပဳရမည္ဟု ျပသေပးေသာ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မွာလည္းသေဘာက်ဖို႔ေကာင္းပါသည္။

Photo Director သည္undo ႏွင့္redo အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္မႈ History တစ္ခုလံုးကို ျပန္ၾကည့္၍ မရသည့္ျပင္တည္းျဖတ္မႈအဆင့္တစ္ဆင့္သုိ႔ ျပန္ သြား၍လည္းမရပါ။ အရြယ္ အစားေသးေသာစမတ္ဖုန္းျဖစ္လွ်င္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ထဲမွTool မ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္ဧရိယာေသးေကြးသြားသည့္အားနည္းခ်က္လည္းရွိသည္။

Snapseed ျဖင့္စြမ္းေဆာင္မႈခ်င္းတန္းတူအေနအထားတြင္ရွိေသာ္လည္း History State ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ဒုတိယေနရာသုိ႔ေရာက္ သြားခဲ့ပါသည္။

<Pixlr>
www.bit.ly/pixlr380 မွDownload ဆြဲခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ထဲတြင္ built-in camera ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္Collage Creator ပါ၀င္ျခင္းမွာ အျခားဆာ့ဖ္၀ဲလ္ထက္အားသာခ်က္ဟုဆိုႏုိင္သည္။ ဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္သည့္အဓိကTool မ်ားသည္Adjustment Menu ေအာက္တြင္ရွိေနသည္။ယင္းTool မ်ားထဲတြင္Crop ႏွင့္Rotate တို႔ကဲ့သို႔႐ိုးရွင္းေသာTool မ်ားသာမကColor, Contrast, Brightness, Vibrancy တို႔ကို ျပဳျပင္ရန္အဆင့္ျမင့္ Tool မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။အခ်ိန္မေပးႏုိင္သူမ်ားကAuto Fix, Auto Contrast စေသာTool မ်ားကိုသံုးႏုိင္သည္။ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးေသာTool မ်ားျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုမျပဳျပင္မီအေျခအေနႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးအေျခအေနတို႔ကိုႏႈိင္းယွဥ္ျပသေပးႏုိင္သည္။ undo ႏွင့္ redo အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ႏုိင္သည္။Double ExposureမွာLayer မ်ားထပ္ၿပီးမိမိႏွစ္သက္ေသာ effect မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္သေဘာက်စရာေကာင္းသည္။ Splash Tool မွာႏွစ္သက္ရာအေရာင္ကိုကြက္ၿပီး အလင္းတင္ျခင္း၊အေရာင္စိုရႊန္းမႈတင္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ေၾကာ္ျငာမ်ားထိုးျခင္း၊ Menuမ်ားျပြတ္သိပ္ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဤေဆာ့ဖ္၀ဲလ္သည္ေကာင္းပင္ေကာင္းေသာ္ျငားလည္းတတိယ ေနရာသုိ႔ေရာက္ သြားခဲ့ပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္၈်စ္တယ္ဓါတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
http://www.mm-knowledge.com/2015/11/android.html မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အဆင္ေျပပါေစ
က်ိဳကၡမီသား လင္းႏိုင္ဦး

0 comments:

Post a Comment